Dworek-Muzeum

Muzeum

Nasze muzeum zostało założone przez potomków hrabiego Esterházy de Galantha et Frakno. Pierwsza wystawa została przygotowana w posiadłości Hrabiego Esterházy w Tomaszkowie. Muzeum szczyci się zarządzaniem bogatą kolekcją rodzinną, wyjątkową na Słowacji, która należy do pierwotnych właścicieli. Muzeum przygotowuje się do utworzenia stałej ekspozycji w Galanta.

Ekspozycje

W zróżnicowanej ofercie znajdują się perełki dla miłośników historii rezydencji szlacheckich, sztuki, zegarów, broni, numizmatyki oraz unikalna kolekcja minerałów. Wyjątkowa jest również galeria obrazów, najbogatsza i najpełniejsza kolekcja malowanych herbów na Słowacji. Przeżycia związane z naszą ekspozycją wzmacnia wspaniała architektura naszej rezydencji. W przygotowaniu jest wystawa zatytułowana Palatín Mikuláš Esterházy.

Wydarzenia

Z naszymi partnerami przygotowujemy imprezy cykliczne i okolicznościowe. W szczególności popularną Herbatkę u hrabiego Esterházy'ego, czyli dyskusję z członkami rodziny Esterházy'ego o historii i współczesności. Letni festiwal prezentujący najsłynniejsze utwory skomponowane dla rodziny Esterházy.

Historia rodziny

Rodzina Esterházy należy do starożytnej szlachty węgierskiej, znanej od XII wieku. Najstarszym historycznie potwierdzonym przodkiem był Mocud Magister Comes de Genere Salamon et Watha, w 1186 roku. Był on właścicielem osady Watha (obecnie wieś Zlaté Klasy). W 1421 r. Benedykt de Eesterháza wypędził z dworu Galantów. Galanta stała się w ten sposób siedzibą rodu Esterhazy, a wszyscy potomkowie Benedykta zaczęli używać "de Galantha" jako predykatu szlacheckiego. Z Galanty pochodził również wybitny palatyn Mikołaj hrabia Esterházy, na którego duży wpływ wywarł jego wuj, palatyn Stefan I. Hrabia Illésházy de Illésháza, jako palatyn, był przedstawicielem króla Węgier. W 1601 r. rodzina nabyła dobra Strečno, w 1614 r. dobra Zvolen i Dobrá Niva, a w 1626 r. Bytča z częściami dóbr Orava i Lietava. W 1642 r. nabyli Szintawę i Bernolákovo, w 1675 r. zamek Levice, w 1690 r. Vígľaš oraz inne dobra i udziały majątkowe na terenie dzisiejszej Słowacji, Węgier i Siedmiogrodu. W 1626 r. Mikołaj hrabia Esterházy otrzymał dla swoich potomków dziedziczny tytuł hrabiego. Rodzina ta zawsze była skłonna do pobożności, a kilku jej członków zostało dostojnikami kościelnymi Kościoła katolickiego, a także pisarzami religijnymi. Wśród nich był arcybiskup Esztergomu i prymas Węgier Imrich hrabia Esterházy, który koronował królową Węgier Marię Teresę w Bratysławie, ówczesnej stolicy Węgier. Jako Wielki Mistrz Zakonu św. Pawła Pustelnika oraz arcybiskup Esztergom i prymas Węgier wybudował około 70 nowych kościołów na terenie archidiecezji. Sam wydał ponad 2 miliony złotych monet na cele religijne i kulturalne. W przeszłości rodzina miała okresy pomyślne i niepomyślne, czasy dobre i złe. Charakterystyczna dla rodziny Esterházy jest gotowość do nieporzucania własnych przekonań, o czym mówi motto rodzinne "DUM SPIRO SPERO" (w tłumaczeniu: Dopóki oddycham, mam nadzieję). Członkowie rodziny wykazali się odwagą, biorąc udział w bitwach, w których Turcy osmańscy w kolejnych falach wdzierali się do ich węgierskiej ojczyzny. Uczestniczyli jako obrońcy w oblężeniu Wiednia i w wyzwoleniu Budy. Podczas wojny austriacko-francuskiej w 1809 r. Napoleon zaproponował Królestwu Węgier niepodległość po planowanym podziale Cesarstwa Austriackiego, na czele którego stał książę Anton Esterhazy. Później zaoferował koronę Mikołajowi Esterhazemu, który również nie przyjął tej propozycji. Esterházy zawsze pozostawali lojalni wobec króla Węgier, choć część szlachty sympatyzowała z Napoleonem. Esterházysami byli: Palatynowie węgierscy, marszałkowie, chorwaccy banowie, radcy królewscy, politycy, dyplomaci, biskupi Jaggera i Esztergomu.

Archiwum rodzinne

Archiwum Rodzinne jest niepublicznym archiwum założonym przez stowarzyszenie członków i potomków rodziny hrabiego Esterházy de Galantha et Frakno. Posiada szereg zbiorów i kolekcji archiwalnych i odgrywa rolę w działalności kulturalnej i edukacyjnej, a także w pozyskiwaniu i konserwacji dokumentów historycznych.

Archiwum rodzinne zapewnia

  • Gromadzenie i zabezpieczanie dokumentów archiwalnych
  • Zapisy dotyczące dziedzictwa archiwalnego rodziny
  • Dbałość o zbiory biblioteczne
  • Opieka przedarchiwalna

Archiwum rodzinne wchodzi w skład struktury organizacyjnej róf Esterházy Kaštieľ-Múzeum, podlegając bezpośrednio dyrektorowi organizacji.

Muzeum jest tymczasowo zamknięte!

Zanim będzie można zwiedzić muzeum, przygotowaliśmy wirtualną wycieczkę po naszym muzeum.

  • Kolekcje

    Naszym celem jest pozyskanie obiektów, które pozwolą na powiększenie kolekcji dokumentującej historię rodziny Esterházy de Galantha et Frakno od czasów najdawniejszych do współczesności. Odbywa się to zarówno w sposób aktywny, poprzez poszukiwanie wybranych obiektów, jak i pasywny, gdy obiekty są przekazywane przez osoby lub instytucje.

  • Profesjonalna ochrona zbiorów polega przede wszystkim na fachowym traktowaniu, konserwacji i restauracji obiektów należących do kolekcji. Obiekty chronione w ten sposób są przechowywane w depozycie na podstawie materiałów. W pomieszczeniu o specjalnych warunkach dotyczących temperatury, wilgotności i zaciemnienia panuje ścisły reżim, który jest regularnie kontrolowany. Wszystkie środki mają na celu zapobieganie pogorszeniu stanu obiektów kolekcji.

  • Działalność kulturalno-prezentacyjna, będąca efektem poszerzenia kolekcji, dokumentacji, konserwacji i badań naukowych, umożliwia naszej organizacji prezentowanie historii rodziny Esterházy de Galantha et Frakno profesjonalnej i kulturalnej publiczności w formie wystaw i imprez towarzyszących.

Partnerzy

Biuro:
Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum
Zelinárska 5389/2
821 08 Bratislava
Słowacja

Dyrektor:
Nikolaus Paul Esterházy
office@esterhazy.sk

Muzeum:
Helena Esterházyová
muzeum@esterhazy.sk

Dane identyfikacyjne:
Organizacja non-profit
IČO: 53957482