O nás

Múzeum

Naše múzeum bolo založené potomkami Grófa Esterházyho de Galantha et Frakno. Prvú výstavu sme pripravovali v kaštieli Grófa Esterházyho v Tomášikove. Múzeum sa môže pýšiť spravovaním rozsiahlej rodinnej zbierky, na Slovensku Ide o výnimočný zbierkový fond, ktorý je vo vlastníctve pôvodných majiteľov. Múzeum pripravuje zriadenie stálej expozície v meste Galanta.

Expozície

V pestrej ponuke sú skvosty pre milovníkov histórie šľachtických sídel, umenia, hodín, zbraní, numizmatiky a unikátnej zbierky minerálov. Jedinečnou je aj galéria obrazov, najrozsiahlejšia a najucelenejšia zbierka maľovaných erbov na Slovensku. Zážitok z našej expozície umocní skvostná architektúra nášho sídla. Pripravuje sa expozícia pod názvom Palatín Mikuláš Esterházy.

Podujatia

S našimi partnermi pripravujeme cyklické i občasné podujatia. Je to najmä obľúbený Čaj u Grófa Esterházyho, diskusia s členmi rodiny Esterházy o histórii a súčasnosti. Letný festival kde sa predstavia najznámejšie diela skomponovane pre rodinu Esterházy.

História rodu

Rod Esterházy patria k prastarej Uhorskej šľachte, známej už z 12. storočia. Najstarším historicky preukázaným predkom bol Mocud Magister Comes de Genere Salamon et Watha, v roku 1186. Bol vlastníkom osady s názvom Watha (teraz obce Zlaté Klasy). V roku 1421 Benedikt de Eesterháza vyženil Galantské panstvo. Galanta sa tak stala sídlom rodu Esterházy a všetci Benediktoví potomkovia začali používať ako svoj šľachticky predikát „de Galantha“. Z Galanty pochádza aj významný Palatín Mikuláš Gróf Esterházy, ktorého výrazne ovplyvnil jeho strýko, Palatín Štefan I. Gróf Illésházy de Illésháza, ako Palatín bol zástupca Uhorského kráľa. Rodinná nadobudla v roku 1601 panstvo Strečno, v roku 1614 panstvo Zvolen a Dobrá Niva, v roku 1626 Bytču s časťami Oravského a Lietavského panstva. V roku 1642 získali Šintavu a Bernolákovo, v roku 1675 hradné panstvo Levice, v roku 1690 Vígľaš a ďalšie majetky a majetkové podiely na území dnešného Slovenska, Maďarska a Sedmohradska. V roku 1626, Mikuláš Gróf Esterházy získal pre svojich potomkov dedičný Grófsky titul. Rodinná sa vždy prikláňali k zbožnosti, viacerí z rodu sa stali cirkevnými hodnostármi Katolíckej cirkvi a aj náboženskými spisovateľmi. Najme Ostrihomský arcibiskup a Uhorský prímas Imrich Gróf Esterházy, ktorý vo vtedajšom hlavnom meste Uhorska v Bratislave korunoval za Uhorsku kráľovnú Máriu Teréziu. Ako Veľmajster Rádu Svätého Pavla Pustovníka a Ostrihomský Arcibiskup a Prímas Uhorska vybudoval na území arcidiecézy okolo 70 nových kostolov. Sám vydal viac ako 2 milióny zlatých na náboženské a kultúrne účely. V minulosti mal rod úspešné i neúspešné obdobia, doby dobre i zle. Ochota nevzdávať sa vlastného presvedčenia je pre Esterházyovcov príznačná ako hovory rodinné motto „DUM SPIRO SPERO“ (v preklade: Kým dýcham, dúfam). Svoju odvahu členovia rodiny dokazovali účasťou v bojoch, kde sa Osmanskí Turci v opakovaných vlnách tlačili do ich Uhorskéj vlasti. Pomáhali, ako obrancovia pri obliehanej Viedni a pri oslobodení Budína. Počas Rakúsko Francúzskej vojny v roku 1809 ponúkol Napoleon po zamýšľanom rozdelení Rakúskeho mocnárstva Uhorskemu kráľovstvu samostatnosť na čele s Antonom Kniežaťom Esterházym. Neskôr korunu ponúkol aj Mikulášovi Esterházymu ani ten ponuku neprijal. Rodina Esterházyovcov ostala vždy verná Uhorskému kráľovi, hoci časť šľachty sympatizovala s Napoleonom. Esterházyovci boli: Uhorskými palatínmi, maršalmi, chorvátskymi bánmi, kráľovskými radcami, politikmi, diplomatmi, jágerskými a ostrihomskými biskupmi.

Rodinný archiv

Rodinný archív je neverejný archív, ktorý zriaďuje rodinné združenie členov a potomkov rodiny Grófa Esterházyho de Galantha et Frakno. Má v starostlivosti viacero archívnych fondov a zbierok a napĺňa úlohu pri, kultúrnej a osvetovej činnosti, ako aj pri nadobúdaní a záchrane historických dokumentov.

Rodinný archív zabezpečuje

  • Preberanie a ochranná archívnych dokumentov
  • Evidencia archívneho dedičstva rodiny
  • Starostlivosť o knižničný fond
  • Predarchívna starostlivosti

Rodinný archív je súčasťou organizačnej štruktúry Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum, ktorý je priamo podriadení riaditeľovi organizácie.

Múzeum je dočasne zatvorené!

NÁVŠTEVNÝ PORIADOK
Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum

§ I. Všeobecne ustanovenia

1. Návštevný poriadok Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum (ďalej len múzeum), platí pre všetkých návštevníkov múzea.
2. Návštevný poriadok je dostupný verejnosti v pokladnici múzea alebo na webovej stránke www.esterhazy.sk.
3. Návštevník múzea sa oboznámi s návštevným poriadkom ešte pred vstupom do múzea.
4. Zakúpením vstupenky návštevník múzea prijíma ustanovenia tohto návštevného poriadku a pokiaľ ho poruší, bude okamžite vykázaný z múzea, a to bez nároku na vrátenie vstupného.


§ II. Návštevník

1. Návštevníkom je každá fyzická osoba, alebo skupina osôb, ktorá vstúpi do areálu, alebo budovy múzea za účelom poznávacím, kultúrno-výchovným alebo voľnočasovým účelom.
2. Návštevník alebo skupiny návštevníkov (turistická, školská) je povinná využiť sprievodcovské služby lektora v zmysle paragrafu III. bodu 2. návštevného poriadku múzea.
3. Lektorský výklad v inom jazyku, ako Slovenčina, alebo Maďarčina je možný len v prípade vopred ohlásenej návštevy múzea.


§ III. Lektor

1. Lektor je členom rodinného združenia Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum, ktorého úlohou je poskytovať návštevníkom odborne informácie a sprevádza návštevníkov múzea.
2. Lektor je vždy viditeľne označený menovkou a návštevník múzea je povinný využiť jeho sprievodcovské služby, zúčastniť sa sprievodcovského výkladu a rešpektovať jeho prípadné pokyny.


§ IV. Otváracie hodiny

1. Otváracie hodiny múzea sú zverejnené pred vstupom do múzea a na webovej stránke www.esterhazy.sk.
2. Múzeum si vyhradzuje právo v prípade závažného dôvodu (organizačný, technický, živelný) dočasne alebo úplne zatvoriť, prípadne obmedziť vstup do múzea.
3. Vstup do múzea mimo otváracích hodín je možný len so súhlasom riaditeľa múzea.


§ V. Vstupenky

1. Výšku vstupného do múzea určuje Cenový výmer podpísaný riaditeľom múzea.
2. Cenník vstupného je umiestnený v pokladnici múzea.
3. Vstup do múzea je možný len s platnou vstupenkou.
4. Návštevník je povinný sa na vyzvanie lektora platnou vstupenkou preukázať.
5. Vstupenka je neprenosná.
6. Lektor je oprávnený vstupenku na vyznačenom mieste znehodnotiť.
7. Pedagogicky dozor (učitelia alebo vychovávatelia) ktorý sprevádza školskú skupinu, majú nárok na bezplatné vstupné.


§ VI. Prehliadka múzea

1. Vstup do múzea nie je povolený:
a) osobám pod vplyvom alkoholu, psychotropných alebo omamných látok,
b) so strelnou zbraňou, pyrotechnikou, alebo ostrými predmetmi, ktoré môžu zraniť ostatných návštevníkov, alebo poškodiť exponáty,
c) so psom, alebo inými zvieratami,
2. Pred vstupom a počas pobytu v múzeu je návštevník povinný riadiť sa pokynmi lektora.
3. V priestoroch múzea je zakázané:
a) poškodzovať a ohrozovať interiér či exteriér múzea a jeho inventár,
b) dotýkať sa exponátov, inštalácií, výstavného nábytku (vitríny, inštalačné prvky ...) pokiaľ to výslovne označenie na nich neumožňuje,
c) fajčiť (okrem miest na to vyhradených a riadne označených) alebo manipulovať s hasiacimi prístrojmi, otvoreným ohňom a elektrickými zariadeniami,
d) pohybovať sa mimo určenej návštevníckej trasy a vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre návštevníkov múzea, alebo sú označené nápisom „Zákaz vstupu“,
e) v interiéri múzea konzumovať všetky druhy nápojov a potraviny (okrem miest na to vyhradených), požívať psychotropné alebo omamné látky,
f) hlučným, alebo vulgárnym správaním obmedzovať ostatných návštevníkov,
g) zhotovovať fotografie, alebo videozáznamy pre iné ako súkromné nekomerčné účely. V prípade fotografovania alebo zhotovovania videozáznamu pre osobnú potrebu je potrebné zaplatiť poplatok pri vstupe do múzea. Pre študijné, marketingové, dokumentačné a vedecké účely povoľuje výnimku tohto zákazu na základe písomnej žiadosti a podľa Cenového výmeru riaditeľ múzea. Používanie fotografického stojanu, svetiel a iného profesionálneho vybavenia je bez predošlého súhlasu riaditeľa múzea zakázané,
h) vykonávať akúkoľvek kampaň (marketingovú, politickú, informačnú ...), finančnú zbierku, predaj či petíciu, ktoré nie sú organizované alebo na základe predošlej písomnej žiadosti povolené riaditeľom múzea,
i) odhadzovať odpadky mimo určených odpadkových košov.
4. Návštevník je povinný dbať na svoju bezpečnosť a vyhýbať sa činnostiam, ktoré by mohli ohroziť zdravie či život jeho samého alebo ostatných návštevníkov.
5. Múzeum nie je zodpovedné za zranenia a úrazy spôsobené nedodržaním Návštevného poriadku.
6. Priestory múzea sú monitorované bezpečnostnými kamerami z dôvodu bezpečnosti exponátov a návštevníkov.
7. V prípade požiaru alebo iného ohrozenia je návštevník povinný postupovať podľa inštrukcií lektora.
8. V prípade úrazu alebo nevoľnosti je potrebné informovať lektora, alebo pokladníka.
9. Pedagogický dozor (učiteľ a vychovávateľ), je povinný na základe pokynov lektora dohliadnuť na správanie žiakov a studenou.
10. Priania, pripomienky a sťažnosti môžu návštevníci adresovať na e-mailovú adresu muzeum@esterhazy.sk

Návštevný poriadok múzea nadobúda platnosť dňom 2. 9. 2021
Nikolaus Paul Esterházy, riaditeľ Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum

Partneri

Kancelária:
Gróf Esterházy Kaštieľ-Múzeum
Zelinárska 5389/2
821 08 Bratislava
Slovensko

Riaditeľ:
Nikolaus Paul Esterházy
office@esterhazy.sk

Múzeum:
Helena Esterházyová
muzeum@esterhazy.sk

Identifikačné údaje:
Nezisková organizácia
IČO: 53957482